Korespondencja między Zarządem OSP a Wójtem

Poniżej przedstawiamy korespondencje między Zarządem OSP a Wójtem Gminy Korzenna:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Korzenna, 16 grudnia 2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Korzennej

Korzenna 543

33-322 Korzenna

Szanowny Pan Wójt

Gminy Korzenna

Leszek Skowron

Urząd Gminy Korzenna

Korzenna 325

33-322 Korzenna

Wasz znak: RiOŚ.6810.23.2020

ODPOWIEDŹ

NA PISMO Z DNIA 9 GRUDNIA 2020 r.

Działając jako zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9 grudnia 2020 r., odmawiam zwrotu:

1) 1/2 udziałów we własności nieruchomości położonej w Korzennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 374/4, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1S/00070175/1;

2) 1/2 udziałów we własności nieruchomości położonej w Korzennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 374/6, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1S/00104458/7.

Ponadto oświadczam, że w ocenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej nie zachodzą przesłanki dla uznania za nieważną umowy darowizny
z dnia 30 września 2002 r. zawartej pomiędzy Gminą Korzenna, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Korzennej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Jadwigę Krupę, rep. A nr 3069/2002.

Odnosząc się do oświadczenia Gminy Korzenna o odwołaniu umowy darowizny z dnia 30 września 2002 r. zawartej pomiędzy Gminą Korzenna, a Ochotniczą Strażą Pożarną
w Korzennej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Jadwigę Krupę,
rep. A nr 3069/2002 wskazuję, że w ocenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej nie zachodzą przesłanki do odwołania darowizny, określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tym samym oświadczenie Gminy Korzenna o odwołaniu darowizny jest bezskuteczne.

UZASADNIENIE

1. Zarzut nieważności umowy

Na podstawie umowy darowizny z dnia 30 września 2002 r. zawartej pomiędzy Gminą Korzenna, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Korzennej (dalej „OSPK”), sporządzonej przez notariusza Jadwigę Krupę, rep. A nr 3069/2002 (dalej „umowa”), Gmina Korzenna darowała Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej:

1) 1/2 udziałów we własności nieruchomości położonej w Korzennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 374/4, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1S/00070175/1,

1) 1/2 udziałów we własności nieruchomości położonej w Korzennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 374/6, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1S/00104458.

Gmina Korzenna ponadto w umowie określiła, że udziały darowane zostały na cele publiczne wymienione w art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej „u.g.n.”), tj. na budowę remizy strażackiej. Na przedmiotową czynność zgodę wyraziła Rada Gminy Korzenna w uchwale nr XXXIX/275/2002
z dnia 28 czerwca 2002 r., a OSPK darowiznę tę przyjęła.

Wyżej opisana darowizna została dokonana w trybie art. 13 ust. 2 u.g.n. Przepis ten wskazuje, że nieruchomość należąca do jednostki samorządu terytorialnego może być przedmiotem darowizny jeżeli spełnione zostaną dwa warunki: (1) nieruchomość musi być darowana na cele publiczne oraz (2) na darowiznę wyrazi zgodę odpowiednio rada lub sejmik. W ocenie OSPK oba warunki w przedmiotowej sprawie zostały spełnione.

Zgodnie z art. 6 pkt 7 u.g.n., celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich.

Nie ulega wątpliwości, że ochrona przeciwpożarowa realizowana przez ochotnicze straże pożarne służy zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dalej „u.o.p.”) ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Remiza strażacka bez wątpienia jest zatem obiektem niezbędnym dla wykonywania ochrony przeciwpożarowej przez OSPK, bowiem zapewnia ona zaplecze dla OSPK umożliwiające reakcję na zdarzenia losowe w odpowiednim czasie.

Przechodząc dalej, w odniesieniu do stanowiska, zgodnie z którym budowa remizy nie może być zakwalifikowana jako budynek niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego z uwagi na przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej „rozporządzenie”) wskazuję, że w ocenie OSPK przepisy rozporządzenia nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie. Brak wymienienia w ww. rozporządzeniu wprost obiektów ochotniczej staży pożarnej jako budynków niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa nie powoduje uznania, że budowa remizy strażackiej nie jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 7 u.g.n.

Argumentem przemawiającym za powyższym stanowiskiem jest umiejscowienie
art. 91 u.g.n. w rozdziale 8 noszącym tytuł „Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości”. W ocenie OSPK umiejscowienie art. 91 u.g.n. w tym rozdziale spowodowane jest jedynie zamiarem doprecyzowania treści art. 83 ust. 2 pkt 1 u.g.n. dotyczącego wysokości opłaty z tytułu trwałego zarządu. Przepisy rozporządzenia nie stanowią przy tym skonkretyzowania definicji celu publicznego, o którym mowa w art. 6 pkt 7 u.g.n. Poprzez zastosowanie niedookreślonych zwrotów takich jak „bezpieczeństwo publiczne” ustawodawca pozostawił pewną swobodę interpretacyjną jednostkom samorządu terytorialnego w ocenie, kiedy cel publiczny z art. 6 pkt 7 u.g.n. zostaje spełniony. Zgodnie zaś z dotychczasowym stanowiskiem organów Gminy Korzenna cel ten zostaje spełniony w przypadku inwestycji polegającej na budowie remizy strażackiej.

Dalej wskazuję, że rozporządzenie reguluje rodzaje nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. W ocenie OSPK „obronność i bezpieczeństwo państwa” jest kategorią węższą od bezpieczeństwa publicznego i dotyczy sfery administracji państwowej z wyłączeniem administracji samorządowej. Przyjmując taką interpretację przepisów rozporządzenia nie sposób się zgodzić ze stanowiskiem, że jedynie nieruchomości wskazane w rozporządzeniu mogą być uznane za spełniające przesłankę celu publicznego.

Przechodząc do warunku uzyskania zgody Rady Gminy na dokonanie czynności darowizny wskazuję, że bezsporne jest, że Rada Gminy Korzenna w uchwale
nr XXXIX/275/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. wyraziła zgodę na darowiznę udziałów w nieruchomościach.

Reasumując, w ocenie OSPK brak jest podstaw do uznania, że umowa darowizny jest nieważna.

2. Oświadczenie o odwołaniu darowizny

Przepis art. 13 ust. 2 u.g.n. zarówno w brzmieniu z dnia 30 września 2002 r. jak
i aktualnym brzmieniu wskazuję, że w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel,
na który nieruchomość została darowana, darowizna podlega odwołaniu. Przepis ten jednak nie określa terminu w jakim nieruchomość ma zostać wykorzystana na wskazany cel.

Dalej podkreślenia wymaga, że Strony w umowie darowizny nie określiły terminu w jakim ma remiza strażacka zostać wybudowana. Cel wykorzystania nieruchomości powinien zatem zostać spełniony w momencie kiedy możliwe jest jego spełnienie.

Abstrahując jednak od powyższego wskazuję, że obecnie właścicielami działki nr 374/4 oraz działki nr 374/6 są w częściach równych Gmina Korzenna i OSPK. Oznacza to, że dla każdej czynności przekraczającej zwykły zarząd konieczna jest zgoda i współdziałanie właścicieli nieruchomości. Budowa zaś remizy strażackiej niewątpliwie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd.

Budowa remizy, a zatem spełnienie celu na jaki udziały w nieruchomościach były darowane był i wciąż jest możliwy do zrealizowania. Jego realizacja uzależniona jest jednak od stanowiska Gminy Korzenna.

OSPK wielokrotnie zwracała się do Gminy Korzenna o podjęcie wspólnych działań mających na celu wybudowanie remizy strażackiej. Jednak każda propozycja i koncepcja przedstawiana przez OSPK była konsekwentnie przez Gminę odrzucana. Gmina również nie przedstawiła OSPK żadnej swojej propozycji dotyczącej budowy remizy strażackiej.

Zauważenia również wymaga, że w polskim systemie prawnym funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej finansowane jest m.in. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Na powyższe wskazuje bezpośrednio art. 29 pkt 2 u.o.p. Zasada ta została dalej rozwinięta
w art. 32 ust. 2 u.o.p. który stanowi, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi Gmina. Gmina Korzenna jednak nie przeznaczyła na rzecz OSPK żadnych środków na współfinansowanie budowy remizy strażackiej.

Gmina Korzenna nie podjęła zatem żadnych działań zarówno jako współwłaściciel działki nr 374/4 oraz działki nr 374/6, jak i jako podmiot, który ponosi koszty działania OSPK. Bez zaś współdziałania Gminy Korzenna niemożliwe było dotychczas wykonanie celu darowizny – bowiem OSPK musiało uzyskać zgodę na budowę remizy strażackiej. Podkreślenia przy tym wymaga, iż czym innym jest zgoda na darowiznę w celu wybudowania remizy strażackiej, a czym innym zgoda na wybudowanie remizy strażackiej według konkretnego projektu.

Wykonanie zatem celu na jaki darowane zostały udziały w nieruchomości możliwe będzie w momencie podjęcia przez Gminę czynności pozwalających na wybudowanie remizy strażackiej. Przyjęcie przeciwnego poglądu powodowałoby naruszenie zasad współżycia społecznego bowiem jedynie od woli Gminy zależałby byt umowy darowizny – Gmina mogłaby bowiem wtedy samodzielnie zdecydować czy cel zostanie zrealizowany, czy też darowizna zostanie odwołana, pomimo ewentualnego poniesienia kosztów przez OSPK na realizację celu np. kosztów projektu. Skutkiem przyjęcia takiej interpretacji byłby naruszenie zasady pewności obrotu prawnego, co uznać należy za niepożądane w stosunkach pomiędzy Gminą Korzenna OSPK.

Uzasadnione zatem jest twierdzenie, że termin na wybudowanie remizy strażackiej nie upłynął, wybudowanie remizy strażackiej, tj. wykonanie celu darowizny, jest nadal możliwe przy współdziałaniu Gminy Korzenna, a tym samym przesłanka niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została ona darowana nie została spełniona.

W tym miejscu wskazać należy, iż OSPK jest nadal zainteresowane budową remizy strażackiej oraz współpracą w tym zakresie z Gminą, na zasadach właściwych dla współdziałania współwłaścicieli w zarządzaniu wspólną nieruchomością. Osiągniecie tego celu jest nadal możliwe ponieważ strony (celowo zresztą) nie wpisały daty granicznej w jakiej cel umowy darowizny w postaci budowy remizy strażackiej miałby być osiągnięty. Jest on zatem możliwy do osiągniecia w rozsądnym czasie, kiedy tylko zostanie podjęta współpraca współwłaścicieli.

Jednocześnie oświadczam, że OSPK wyraża wolę polubownego rozstrzygnięcia powstałego sporu i podjęcia w tym zakresie rozmów negocjacyjnych.

Otrzymują:

1. adresat – 1 egz.

2. a/a – 1 egz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS