Historia

Strona 5

Upływający czas powodował powolne topnienie szeregów strażackich. Nabór młodzieży ograniczała silna fala emigracji do miast, gdzie dynamicznie rozwijał się rynek pracy. Nawiązanie współpracy z kierownictwem i gronem nauczycielskim Szkoły Podstawowej w Korzennej zaowocowało utworzeniem w 1969 roku Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd OSP jak i poszczególni strażacy w swej pracy profilaktycznej z młodzieżą i środowiskiem dużo czasu poświęcają prewencji. W tym celu organizowane są pogadanki w szkołach, na zebraniach wiejskich i przy każdej nadarzającej się okazji. Szczególną uwagę zwracano na zabezpieczenie przeciwpożarowe zabudowań gospodarskich. Efektem tej pracy jest wyraźnie zmniejszająca się ilość pożarów. Sami strażacy biorą aktywny udział w organizowanych dla nich szkoleniach i ćwiczeniach a zdobyte umiejętności pozwalają skuteczniej walczyć z zaistniałymi pożarami jak i klęskami żywiołowymi. Jednostka pożarnicza ściśle współpracuje ze wszystkimi instytucjami i zakładami pracy na swoim terenie a efektem tej współpracy jest widoczna pomoc i wsparcie finansowe.

W 1974 roku uroczyście obchodzono 40 lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej. W dowód uznania za ofiarność w walce z żywiołem i zaangażowanie w prace społeczne na rzecz lokalnego środowiska, społeczeństwo Korzennej ufundowało OSP sztandar.

Historia sztandaru wywodzi się z dawnych znaków bojowych, pod którymi wojowie stawali do walki. Był bojowym znakiem rozpoznawczym, używanym w wojsku rzymskim a następnie upowszechnionym w średniowieczu. Utracenie sztandaru w walce uważano za porażkę, natomiast zdobycie chorągwi wroga było czynem bohaterskim. Na sztandarach wojskowych widnieją słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, przypominające o obowiązku postępowania zgodnego z najwyższymi wartościami. Na sztandarach strażackich umieszcza się słowa „Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek”. Posiadanie sztandaru przez organizację jest dowodem uznania ze strony społeczeństwa lokalnego.

Poczty sztandarowe prezentują się podczas ważniejszych uroczystości państwowych czy kościelnych, a osoby przechodzące obok nich pochylają głowy by oddać cześć.

Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się z udziałem władz gminy, lokalnej społeczności, przedstawicieli państwowej straży pożarnej, okolicznych OSP oraz młodzieży szkolnej. Naczelnik gminy Antoni Sus przekazał sztandar na ręce prezesa OSP w Korzennej Juliana Pawlikowskiego. Sztandar ten noszony jest przez najbardziej zasłużonych i godnych najwyższego szacunku druhów. Nadanie sztandaru i jubileusz

40 – lecia, były okazją do uhonorowania strażaków odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Naczelnik gminy, Antoni Sus wręcza sztandar strażakom

Dekoracja medalami z okazji 40 – lecia OSP

Strażacy w roku jubileuszu 40 – lecia OSP

„Z okazji 40 – lecia naszej jednostki społeczeństwo wsi Korzenna funduje nam sztandar. Sztandar ten będzie bodźcem dla wszystkich strażaków oraz społeczeństwa do dalszej pracy dla dobra naszego terenu jak i dobra naszej ojczyzny”. Taką notatkę zamieścił w swojej księdze pamiątkowej Zarząd OSP w składzie: prezes Julian Pawlikowski, naczelnik Ludwik Olchawski, skarbnik Jan Michalik.

Z okazji jubileuszu 40 – lecia OSP wszystkim strażakom życzenia zdrowia, zapału do pracy, sukcesów w życiu osobistym i społecznym złożyli licznie kierownicy zakładów, instytucji, osoby publiczne jak i prywatne. (Załącznik nr 1, 2, 3)

Załącznik nr.1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Nadszedł pamiętny rok 1975, rok zmian terytorialnych w Polsce. Nowy Sącz zostaje miastem wojewódzkim. Powstaje Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, której podporządkowane zostają komendy rejonowe. OSP w Korzennej podlega pod Zarząd Gminny OSP. W budynku remizy pomieszczenie na poddaszu adaptowano na klubokawiarnię, gdzie swoją działalność rozpoczął Klub Młodego Rolnika. Młodzież i brać strażacka, spotykają się na wieczorkach przy muzyce odtwarzanej z płyt winylowych, czy szpulowego magnetofonu. Były gry świetlicowe, telewizor a przede wszystkim bufet.

Muzyka ma w sobie niezwykłą moc, która wzrusza, koi ból, tęsknotę, porusza serce, ożywia umysł. Szkoda, że nie znalazła się wówczas osoba, która by podjęła próbę skonsolidowania grupy osób muzykujących w celu utworzenia amatorskiej orkiestry strażackiej. Tylko nielicznym jednostkom strażackim udało się stworzyć własną orkiestrę. W latach siedemdziesiątych klub ten był ogniskiem życia kulturalnego i towarzyskiego młodzieży. W Klubie Młodego Rolnika jak i w sali remizy odbywały się różne imprezy, akademie, zebrania a także zabawy, występy artystyczne, projekcje filmów itp. W budynku OSP cały czas coś się pożytecznego działo. Przez długi okres świetlica remizy wykorzystywana była także jako sala lekcyjna, gdyż stary i ciasny obiekt szkolny nie zabezpieczał potrzeb lokalowych.

Eksploatacja obiektu powodowała jego niszczenie, więc strażacy społecznie wykonywali remonty bieżące i adaptacyjne pozyskując środki z Urzędu Gminy, zakładów pracy, organizując zabawy dochodowe czy okazjonalne zbiórki pieniędzy. O wielkim społecznym działaniu strażaków świadczą prace jakie systematycznie wykonują, by remizę z garażem utrzymać w należytym stanie technicznym, a sprzęt i samochód w pełnej gotowości bojowej. Ponadto muszą ciągle ćwiczyć i doskonalić się, aby sprostać stawianym zadaniom. Kursy i szkolenia pozwalają poznawać wiedzę potrzebną do walki z żywiołem, a ćwiczenia – utrzymać sprawność, szybkość i pewność w działaniu, co skutkuje osiąganiem bardzo dobrych wyników w różnego rodzaju zawodach strażackich organizowanych na różnych szczeblach. Wysokie wyniki w zawodach uzyskują także szkolne zastępy młodych strażaków. Owocem tego są liczne dyplomy zgromadzone w archiwum OSP. Szkolenia, akcje ratownicze, prace społeczne, prace z młodzieżą to codzienność w życiu strażaka. Na tej „codzienności” szybko upływają druhom lata.

Dekada lat osiemdziesiątych w naszym kraju przebiegała na fali protestów i strajków różnych grup zawodowych. Społeczeństwo miało dość niesprawiedliwości, wypaczeń i kryzysu upadającego systemu. Data 13 grudnia 1981 roku wszystkim zapadła głęboko w pamięci. Ówczesna władza w obronie idei socjalizmu ogłasza stan wojenny na terenie całego kraju. Straż pożarna podporządkowana została rygorom militaryzacji kraju i postawiona w stan podwyższonej gotowości. Na szczęście, nic nadzwyczajnego w tym okresie na terenie działania jednostki strażackiej się nie wydarzyło.

Rok 1984 to rok jubileuszu 50 – lecia OSP. Z tej okazji w dowód uznania za ofiarną służbę oraz pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności, sztandar OSP w Korzennej został odznaczony „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. (Załącznik nr 4)

Załącznik nr. 4

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS