Historia

Strona 8

Kończący się wiek XX zwiastował rychły przełom stulecia. Z takim wydarzeniem snuje się różne wizje nadchodzących czasów. Koniec XX wieku dla Polaków miał szczególne znaczenie związane z osobą Jana Pawła II. Pragnieniem coraz bardziej upadającego na zdrowiu papieża Polaka było wprowadzenie Kościoła katolickiego w Trzecie Tysiąclecie. To symboliczne epokowe wydarzenie dokonane przez Jana Pawła II staje się rzeczywistością, a ostatni rok upływającego stulecia, to rok kolejnej pielgrzymki ukochanego przez rodaków papieża do Polski. Czerwiec 1999 rok, na trasie pielgrzymowania papieża Polaka po rodzinnej ziemi jest Stary Sącz i beatyfikacja założycielki klasztoru starosądeckiego, błogosławionej Kingi. W przygotowaniu tej uroczystości nie mogło zabraknąć strażaków z Korzennej. Trzydziestu druhów pracowało jako służba porządkowa podczas pobytu Ojca Świętego na Ziemi Sądeckiej.

Ołtarz przy którym Jan Paweł II papież odprawił Mszę Świętą na starosądeckich błoniach, Czerwiec 1999 rok

Jeszcze raz i jak się później okazało, poraz ostatni, druhowie z Korzennej pełnią służbę porządkową na Błoniach Krakowskich podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ojca Świętego 18 sierpnia 2002 roku, w czasie kolejnej pielgrzymki, podkreślanej przez papieża jako pożegnalnej. Niestety, słowa te okazały się prorocze. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37  do Domu Ojca odchodzi Największy z Wielkich, papież Polak, który pozostawił nam jedno z bardzo wielu przesłań. „Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...” Druhowie OSP z Korzennej już tylko uczestnictwem w żałobnych Mszach Świętych mogli dziękować Bogu za to, że dane im było być pokoleniem Jana Pawła II Wielkiego.(Załączniki nr 10, 11)

Załącznik nr. 10

Załącznik nr. 11

Upływający XX wiek, to okres nasilających się kataklizmów przyrodniczych. Z coraz większą częstotliwością na terenie Polski i nie tylko, pojawiają się groźne powodzie, huraganowe wiatry i trąby powietrzne. Klimatolodzy informują, że jest to efekt globalnego ocieplania się klimatu. Początek XXI wieku zapisał się znowu groźną powodzią na Sądecczyźnie i w gminie Korzenna. W dniach 23 – 27. 07. 2001 roku osiem wsi z terenu gminy dotknęła powódź. Największych strat doznała Wojnarowa i Korzenna. W Wojnarowej żywioł zniszczył budynek szkolny a w Korzennej dwa domy mieszkalne, w tym dom strażaka, który w tym czasie uczestniczył w akcji ratowniczej w innym rejonie wsi. Z kilku domów trzeba było ewakuować ludność i zwierzęta domowe. 33 strażaków OSP z Korzennej w dniach od 23 lipca do 10 sierpnia przez 1510 godzin zmagało się z usuwaniem skutków najgroźniejszej powodzi na terenie gminy.

Obrona drogi w czasie powodzi

Załoga wozu w akcji przeciwpowodziowej

Dwunastego października 2001 roku miała miejsce doniosła uroczystość w gronie braci strażackiej. Na uroczystej zbiórce z pocztem sztandarowym, przy udziale wójta gminy, przedstawicieli władzy powiatowej, dowództwa zawodowej straży pożarnej z Nowego Sącza dokonano aktu włączenia OSP Korzenna do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Z – ca Komendanta Miejskiego Straży, Piotr Konar wręcza akt włączenia OSP do KSRG

Oddział OSP w Korzennej otrzymał stałe, bezpośrednie połączenie ze stanowiskiem kierowania i dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu za pomocą systemu selektywnego wywoływania. Oficer dyżurny w Nowym Sączu decyduje o podjęciu akcji przez druhów z Korzennej. Posiadany przez jednostkę strażacką sprzęt umożliwia jej udział nawet w bardzo trudnych akcjach gaśniczych i ratowniczych.

Mija rok i znów lipcowa powódź 2002 roku, tym razem druhowie z Korzennej spieszą z pomocą mocno podtopionej ludności Muszyny, Powroźnika i Krynicy. Burmistrz Muszyny przesłał na ręce naczelnika OSP serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za sprawnie i skutecznie prowadzoną akcję.(Załącznik nr 12)

Załącznik nr. 12

 

statystyka
Copyright 2009 Straż Pożarna w Korzennej |  by MemfiS